Els autors/res del Bloc de la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història no es fan responsables dels comentaris o les opinions de persones alienes al bloc. Cada persona que faci un comentari serà responsable legal de les possibles actuacions que tercers puguin tenir en contra d’ells o contra aquest bloc per aquests motius. Creiem i fomentem la llibertat d’expressió, però ens reservem el dret d’esborrar els comentaris que puguin incitar a la violència, el terrorisme o d’altres que vagin en contra dels drets humans.
Els comentaris que els autors/res del bloc estimin que puguin incórrer en algun tipus de delicte penal seran guardats i posats a disposició judicial, si així es requereix. Les adreces IP dels visitants que deixin comentaris seran guardades als efectes anteriorment assenyalats.
Es declina tota responsabilitat legal i jurídica de tots els comentaris escrits per persones alienes.
Queda totalment prohibit incloure en els blocs dades de caràcter personal, en els termes assenyalats a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En cas d’incompliment les dades personals hauran de ser immediatament esborrades, i posades en coneixement de la unitat competent de la UB, la qual formularà la oportuna denúncia contra l’autor, segons disposa la pròpia Llei Orgànica, abans esmentada.