L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha realitzat un llistat de títols de revistes en Humanitats i Ciències Socials elaborats a partir de la informació que apareix als índexs bibliomètrics més habituals (ISI, CARHUS+, ERIH, IN-RECS, RESH i MIAR). De la “A a la Z” i en un únic document podeu consultar, per camps disciplinars, si un determinat títol de revista està indexat en alguna de les llistes esmentades anteriorment. Així, per cada títol la llista general permet conèixer els seus indicis de qualitat, com per exemple quin quartil ocupa a l’ISI, IN-RECS o RESH, la seva classificació al CARHUS+ i ERIH, i quin és el seu valor de l’índex compost de difusió secundària (ICDS) del MIAR.

Podeu accedir al llistat des del Web del CRAI > Suport a la Recerca > Avaluació de Revistes científiques> AQU Revistes científiques